E-Mail:
Şifre:  
 

Firma Giriş

Email :

Şifre :

 

Şifremi Unuttum

Email :

Yeni Firma Kaydı 


 İHALELER
31,5 KV MODÜLER HÜCRE 31,5 KV/0,4 KV 1000 KVA GÜÇ TRAFOSU SATIIN ALINACAKTIR

TEİAŞ 19.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden

 

31,5 kV modüler hücre 31,5 kV/0,4 kV 1000 kVA Güç Trafosu alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                     :  2008 / 93843

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Fabrikalar Mah. 3051 Sok. Dokuma / ANTALYA

b) Telefon ve faks numarası         :  0 242 346 50 55 - 0 242 345 49 00

c) Elektronik posta adresi (varsa)    :                         19grupmd@teias.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı:31,5 kV modüler hücre 31,5 kV/04 kV 1000 kVA GüçTrafosu alımı

 

Sıra no

Malzemenin cinsi

miktarı

1

31,5 kV 630 A Kablo giriş hücresi

1

2

31,5 kV 630 A Giriş/Çıkış hücresi kesicili

2

3

31,5 kV 630 A Ölçü hücresi

1

4

31,5 kV 630 A Trafo koruma hücresi kesicili

1

5

31,5/0,4 kV 1000 kVA Güç Trafosu

1

6

Beton köşk

2

 

b) Teslim [yeri/yerleri]              :  Fabrikalar Mah.3051 Sok. Mancarlık GIS TM.

c) Teslim[tarihi/tarihleri]           :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 30 (Otuz) gün

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TEİAŞ 19 İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati                       :  04.08.2008 / 10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 - Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.2.3. İhale konusu iş ile mesleki faaliyetin sürdürülmesi için ilgili mevzuatı uyarınca gerekli belge/bilgi

4.1.2.3.4 İhale konusu mala ilişkin mevzuatı gereği öngörülen mecburi standart/belge/bilgi

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi

4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge

4.1.9. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre Ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarıdan fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname.

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler

b) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili satıcı ise yukarıdaki belgelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesi verilmesi.

4.2.2. Bu ihalede benzer iş olarak, Son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen ve idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen işler benzer iş olarak kabul edilir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Fabrikalar Mah. 3051 Sok. Dokuma / ANTALYA adresinde görülebilir ve 50,00 YTL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, 04.08.2008 tarih, saat 10.00’a kadar TEİAŞ 19İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Fabrikalar Mah. 3051 Sok. Dokuma / ANTALYA verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini mal kalem- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi-kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.