E-Mail:
Şifre:  
 

Firma Giriş

Email :

Şifre :

 

Şifremi Unuttum

Email :

Yeni Firma Kaydı 


 İHALELER
HİZMET İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kestelek Bor İşletme Müdürlüğünden

 

12 İşçi ile hizmet alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                       :   2008/16524

1-İdarenin

a) Adresi                                         :   Kestelek Köyü 16500-M.Kemalpaşa/BURSA

b) Telefon ve faks numarası           :   0 224 624 52 02 –03 0 224 624 57 00

c) Elektronik posta adresi (varsa)  :   kestelek@etimaden.gov.tr

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı              :   Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kestelek Bor İşletme Müdürlüğü Konsantratör Tesisinde; 01.04.2008(Dahil) – 31.12.2008 (Dahil) tarihleri arasında fiili 8 (sekiz) ay süreyle, Açık İşletmenin üretim sahasından çıkartılan elemelik tüvenan cevherlerin titreşimli elek silosuna beslendikten sonra, silo ızgarası üstünde kalan malzemenin kırılarak ızgara altına geçirilmesi, eleğe beslenmesi ile elendikten sonra triyaj bantına dökülen cevher içinden pasaların ayıklanmasının ve buna benzer işlerin 12 işçi ile hizmet alımı olarak yaptırılması işidir.

b) Yapılacağı yer                            :   Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Kestelek Bor İşletme Müdürlüğü Kestelek Köyü 16500- M.Kemalpaşa/BURSA

c) İşin süresi                                   :   01.04.2008 (dahil) - 31.12.2008 (dahil) tarihleri arası fiili 8 (sekiz) ay

3-İhalenin

a) Yapılacağı yer                             :   Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Kestelek Bor İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                            :   03/03/2008 Pazartesi Günü, saat 14.00

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1-Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.

4.1.2- Ticaret siciline kayıtlı bulunduğunu belirten, ihalenin yapıldığı yıl içinde Ticaret veya Sanayi Odasından alınmış belge aslı veya noter tasdikli suretini,

4.1.3- Firma sahibinin veya firmayı idare ve temsile yetkili kişilerin;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlilerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

4.1.4-Teklif mektubu.

4.1.5- Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu.

4.1.6- İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini.

4.1.7- İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini.

4.1.8- Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyannameyi.

4.1.9- İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, 4.1.1 , 4.1.2 ve 4.1.3. ’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. İsteklinin, son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği veya yapımla ilgili hizmet işleri için geçerli olmak üzere en az % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 25’ inden az olmamak üzere ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi verilecektir.

 İş ortaklıklarında pilot ortağın, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, asgari iş deneyim tutarının % 25’inden az olamaz. Konsorsiyumlarda ise, koordinatör ortak ve diğer ortakların, işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedel üzerinden istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması gerekir.

İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki deneyimini ortaya koyan ve bu Yönetmelikte yazılı esas ve usullere göre düzenlenerek verilen ve değerlendirilen; iş bitirme belgesi ve iş durum belgesi ile iş denetleme ve iş yönetme belgesidir.

4.2.1. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Her türlü malzemeli yada malzemesiz Genel Temizlik Hizmetleri veya her türlü malzemeli yada malzemesiz Yemek Pişirme, Hazırlama, Servis ve servis sonrası hizmetler ile kalorifer yakma hizmetleri, triyaj (ayıklama), torbalama, paketleme, personel çalıştırmaya dayalı fabrika-atölye tamir bakım hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. Yerli istekli sayılabilmek için; Gerçek kişiler, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduklarına dair nüfus cüzdanı suretini, tüzel kişiler ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulduklarını gösteren belgeleri ihaleye başvuru belgeleri ile birlikte ibraz edeceklerdir.

7-İhale dokümanı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Kestelek Bor İşletme Müdürlüğü Tel : 0 224 624 52 02-03 M.Kemalpaşa/BURSA adresinde görülebilir ve 100,-YTL karşılığı [aynı adresten/ Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı Cihan Sok. No:2 Tel 0 312 294 20 00 Sıhhiye/ANKARA, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İzmir İhracat Müdürlüğü Tel : 0 232 484 09 00 İZMİR ve Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul Alım Satım Müdürlüğü Tel: 0 212 292 17 69 İSTANBUL adresinden] temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8-Teklifler, 03/03/2008 Pazartesi Günü saat 14.00’e kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kestelek Bor İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9-İstekliler tekliflerini, iş kalemi için teklif edilen YTL/12 İŞÇİ/AY birim fiyatın miktarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemi için teklif edilen YTL/12 İŞÇİ/AY birim fiyatın miktarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (atmış) takvim günü olmalıdır.

12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13- İlan konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun İstisnalar başlıklı 3 ncü maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama ile ilgili hükümler hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmadığı, İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta, işi kısmen veya tamamen verip vermemekte serbesttir.