24 Şubat 2020, Pazartesi
Üye Giriş Paneli
Kullanıcı Adı
Şifre
KONU LİSTESİ

Akut Glomerulonefrit

Belirtiler
Son zamanlarda görülen streptococcal(streptokoka bağlı) veya virütik hastalıklar;
Kola veya çay rengi idrar;
Yüksek tansiyon;
Sıvı tutulması (birikmesi)
İdrarda protein ve kırmızı alyuvarlar;
Baş ağrısı;
Görme bulanıklaşabilir.
Yaygın ağrılar ve sancılar.

Akut glomerulonefrit, glomemlur iltihap­lanması, ekseriyetle mikroplu bir hastalıktan sonra veya başka bir hastalık nedeniyle olabilir veya bir böbrek bozukluğu olabilir. Eğer akut glomerulonefrit mikroplu bir hastalıktan sonra olursa, akut post-infeksiyöz glomerulonefrit denir. Akut glomerulonefrite neden olan en yaygın enfeksiyon strepototokun sebep oldu­ğu enfeksiyondur. Bunlar bakterili sepsis, pnö-nokoka bağlı zatürree, tifo hastalığı, frengi, en-dokardit (kalp iç zarını iltihaplanması)`dır. Ayrı­ca böbrek iltihabı, mononükleoz, kabakulak, kızamık veya sarılık yapan virüsler tarafından veya achovirus veya coxsachievrius tarafından da oluşturulabilir. Akut glomerulonefrit esasın­da enfeksiyona ve virüse reaksiyon değildir. O enfeksiyonun vücudun bağışıklık mekanizma­sını ortaya çıkarmasının neticesidir. Diğer se­bepler igA (Berger) nefropati, lupus, vaskilüt, Henoch-schölein purpurası ve glomerulus has­talığıdır. Bunlar ilerde açıklanacaktır.
Akut glomerulonefrit nadiren stroptokoka bağlı enfeksiyondan (boğaz veya cilt enfeksi­yonu) sonra olur. Bu durum da 6 ila 10 yaş ara­sındaki çocuklarda görülür. Boğaz ağrısı (strep-tekokun neden olduğu) iyileştikten 6-10 gün sonra akut glomerulonefrit olduğu ortaya çı­kar. Ciltteki hastalıkta (streptekokun neden ol­duğu) ise aradaki dönem 2 haftadır. Bu duru­mun aksine IgA (Berger) nefropatisinde glome­rulonefrit ve idrardan kan, üst solunum yolu enfeksiyonun hemen arkasından ortaya çıkar.

Teşhis
Eğer genel sağlık durumunuz ve şikayetle­riniz akut glomerulonefriti düşündürüyorsa, doktorunuz boğazınızdan ya da cildinizdeki ya­radan kültür alarak, streptokokların bulunup bulunmadığına bakacaktır. Eğer bu testler glo­merulonefriti düşündürüyorsa, altta yatan ne­deni bulmak için böbrek biyopsisi yapılabilir.
Akut Glomerulonefrit Ne Derece Ciddidir?
Çoğu akut glomerulonefrit vakasında sıvı birikimi (ödem) ve yüksek tansiyon bir hafta içinde geçer. İdrardaki anormal değerlerin nor­male dönmesi üç beş ay alır.
Çocuklarda hastalığın seyiri üzerinde daha doğru tahminler yapılabilir. Yetişkinlerde tah­min yapmak daha zordur. Çocuklar genellikle tamamen iyileşir ilerde hiçbir kronik böbrek hastalığı belirtisi göstermezler. Ancak çok kü­çük bir yüzde de kronik glomerulonefrit gelişe­bilir ve böbrek yetmezliği meydana gelebilir. Yetişkinler akut glomerulonefrit geçirince dü­zelemez. Bunun nedeni anlaşılamamıştır. İlk krizi ciddi geçiren yetişkinlerde böbrek yet­mezliğine geçiş riski fazladır. Tek bir krizle has­talığı atlatanlar böbrek iyileşince genellikle sağlıklarına kavuşurlar. Krizlerin tekrarlaması çok görülen bir durum olmakla beraber, bu tip vakaların üçte biri veya yarısı artan böbrek yetmeziliğine gider.

Tedavi
Doktorunuz yatmanızı tavsiye edebilir;şiş-me ve sıvı tutulmasını en aza indirmek için.al-dığınız su ve tuz kısıtlanabilir.Yüksek tansiyo­nunuz için ilaç alabilirsiniz.Proteinin kısıtlandığı bir diyet de gerekebilir(eğer serum kreatinin ya da kan üre değeriniz yükselmişse).Eğer aktif bir streptokok enfeksiyonunuz varsa,doktoru­nuz penisilin gibi bir ilaç yazacaktır.Eğer glo-merulonefrit,streptokokdan başka organizma­lar nedeniyle ortaya çıkmışsa,uygun bir antibi­yotikle tedavi edilecektir.

Henoch-Schönlein Purpura
Bu hastalık çocuklarda akut glomerulonef-ritin önemli bir nedenidir.Belirtileri ise.bacak-larda ve kalçada tipik bir kızarıklık,eklemlerde şişme ve hassasiyetle de birlikte görülebilen ağrı (özellikle dizler ve ayak bileklerinde) ve karın ağrısıdır.Bazi çocukların dışkılarında kan görülebilir.Bu hastalığa yakalanan her çocukta böbrek sorunları vardır-, idrarda kan ve bazen de protein bulunur.sıvı tutulması ve yüksek tansiyon görülür.Bu hastaların çoğu herhangi bir böbrek harabiyeti olmadan iyileşir.Ancak bazen hızla gelişen böbrek harabiyeti de orta­ya çıkabilir.Tedavide kortikosteroidier gibi ilaç­ların kullanılması gerekebileceği gibi.çoğu kez özel bir tedavi uygulanmaksızın tamamen iyi­leşirler.

Hemolitik-Üremik Sendrom
Bu hastalık bebeklerde ve küçük çocuklar­da görülür.Ancak daha az sıklıkta büyük ço­cuklarda ve ender olarak erişkinlerde de görü­lebilir.Bu hastalıkda hemolitik anemiyi izleyen ani bir ishal,kan trombosit miktarında düşüş ve hızla ortaya çıkan bir böbrek yetmezliği görü-lür.Merkezi sinir sistemi gibi çeşitli sistemler de etkilenebilir. Hastalığın ilk döneminde çoğu kez diyaliz ve kan nakli gerekir.
Bu hastalığa yakalanan çocukların çoğu tamamen iyileşir.ancak bazılarında böbrekde ya da diğer organlarda kalıcı hasarlar meydana gelir.Not:Burada yer alan yazılar bilgilendirme amaçlıdır, İlaç önerisi ve tedaviler için lütfen doktorunuza başvurunuz..