24 Şubat 2020, Pazartesi
Üye Giriş Paneli
Kullanıcı Adı
Şifre
KONU LİSTESİ

Nefrotik Sendrom

Belirtiler
İdrarda çok miktarda protein;
Gözlerin çevresinde, ayakta ve karında
şişme;
Su toplaması nedeniyle kilo alma;
İştahsızlık.

Nefrotik sendrom birçok hastalığın ortak özelliğidir: Glomerulusun proteinin idrarla atıl­masını önlemeyen gücün etkilenmesidir. Nef­rotik sendromu meydana getiren en yaygın nedenler "Diabetes Mellitus", "Multiple Myelo-ma", "Glomerulonefrit" ve "Sistemik Lupus Erythematosus "dur. Glomeruli hastalıkları ek­seriyetle bu sendromla neticelenir. Örneğin mesangial proliferatif glomerulonefrit folak ve segmental glomeruloscleroz ve mebranöz glo­merulonefrit çocuklarda 3-4 yaşlarında ortaya çıkar. Bu çocukların çoğundaki nefrotik sendro-mun ütür minimal change disease (en az sevi­yede değişim hastalığındır. (Ayrıca lipoid nefroz ve sıfır lezyon hastalığı olarak da bilinir.) Nefro-tik sendromlu yetişkinlerin yüzde 15-20`sinde bu sendrom en enfeksiyona, en ilaca, ne habis hastalığa, ne değişik sistemleri etkileyen bir hastalığa veya ne de irsi bozukluklara bağlana-mıyorsa onlarınki de bu tür sendromdur. (En az seviyede değişim hastalığı). Yetişkinlerde nef-rotik sendromla neticelenen en yaygın sorun membranöz glomerulonefritdir ve yetişkinler-deki idiopatik (bilinen bir sebebi olmayan) nef-rotik sendromun %40`ının oluşumuna yol açar.

Teşhis
Eğer nefrotik sendrom belirtileri varsa.dok-torunuz kan ve idrar tahlilleri yaptıracaktır.Tah-lil sonucunda idrarda protein saptanırsa,teşhi­sin doğru olarak konulabilmesi ve tedavinin düzenlenebilmesi için böbrek biyopsisi yapıla-bilir.Çocuklarda teşhis için.ender olarak böb­rek biyopsisi gerekir.

Nefrotik sendrom Ne Derece ciddidir?
Bu sendromun ciddiyeti sebebine ve kompiikasyon olup olmamasına bağlıdır. Eğer minimal change hastalığınız (nefrotik sendrom­la neticelenen glomerulusda ilgili bir hastalık) varsa proteinurinin (idrarda aşırı protein) hem azalması hem tekrar tekrar çoğalması görüle­bilir. B itipik durumda antibiyoritlerin bulunu­şundan önce enfeksiyon, başta gelen ölüm ne­deniydi. Fakat şimdi bu nedenle önüm oranı çok düşüktür.
Minimal change hastalığı olan çocukların ve yetişkinlerin çoğunda bu hastalkı artan böbrek yetmezliğine gitmemektedir. Bu sendrom ilaç ve enfeksiyona bağlı olduğunda ilaç bırakılınca ve enfeksiyon yok edilince sendrom da orta­dan kalkmaktadır.
Nefrotik sendroma neden olan bazı diğer sakatlıkların olumlu özelliği yoktur. Fokal ve segmental glomeruloskleroz veya membranöz glomerulonefrit olan kimselerde bu hastalığın son safhada böbrek hastalığına doğru ilerlediği görülmektedir. Nefrotik sendrom ne derece ıs­rarlı (kalıcı) olursa uzun vadeli neticesi de o ka­dar kötü olur.

Tedavi
Nefrotik sendromun tedavisi.altta yatan nedene bakılmaksızın, şikayetlerin azaltılması ve komplikasyonların önlenmesine dayalıdır. Tedavinin etkililiğini doğrulayan en önemli so-nuç.proteinürinin (idrara protein çıkışı) ortadan kalkmasıdır.
Eğer hastalığınız kortikosteroidlere yanıt veren tipteyse,doktorunuz idrardaki proteini azaltmak üzere size prednizon verecektir.Te-davi.iki ay süreyle ağızdan günlük prednizon alınmasından ibarettir.Hastalık genellikle birinci ayda tedaviye yanıt verir.
Tedavi sonrasında hastalığın nüksetmesi ender değildir ve genellikle ilk yılda görü-lür.Eğer hastalığınız nüksetmişse.doktorunuz yeniden prednizon tedavisi verecektir;ancak ilaç tedaviden sonra hemen değil,3 ila 6 ay sü­reyle azaltılarak kesilecektir.
Prednizon önemli yan etkileri olan güçlü bir ilaçtır.En sık görülen yan etkileri: iştah artı-şı.kilo alma ve yüz şişmeleridir.Bazı çocuklarda büyümede geçici bir yavaşlamaya neden ola­cak kadar yüksek dozlarda prednizon kullanıl­ması gerekebilir.Hastalık prednizona yanıt ver­mediğinde kullanılabilecek diğer bir ilaç da siklofosfamiddir. Ancak bu ilaç kemik iliği.me-sane ve üreme organlarında sorunlara neden olduğu için.pek tercih edilen bir ilaç değildir.
Fokal ve segmental glomeruloskleroz ya da membranöz glomerulonefritin neden olduğu nefrotik sendrom genellikle prednizon tedavi­sine yanıt vermez.Bu durumda antienflamatu-ar bir ilaç olan meclofenamat ile ümit verici so­nuçlar alınabilir.
Nefrotik sendromda diğer tedavi yöntemle­ri de: tuzun kısıtlanması, yüksek tansiyon için ilaç tedavisi(eğer varsa) ve sıvı tutulmasını ön­lemek amacıyla idrar söktürücülerin verilmesi-dir.Nefrotik sendromu olan bazı kişiler.özellikle belirli enfeksiyon türlerine açık olurlar; bu yüz­den çoğu kez pnömokok aşısı yaptırmaları tav­siye edilir. ACE inhibitörleri denilen ilaçların da (bir tür tansiyon ilacı) bazı hastalarda yararlı ol­duğu, son çalışmalarda gösterilmiştir.


Not:Burada yer alan yazılar bilgilendirme amaçlıdır, İlaç önerisi ve tedaviler için lütfen doktorunuza başvurunuz..